ศุภาลัย คว้าอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ต่อเนื่องปีที่ 11 จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนปี 66

ศุภาลัย คว้าอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ต่อเนื่องปีที่ 11

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากผลของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2566 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน