fbpx

พลัสฯ จับมือ ม.เกษตร ปั้น “นักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด” ครั้งแรกในไทย สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยอย่างบูรณาการ

  • พลัส พร็อพเพอร์ตี้ สร้างมิติใหม่ ส่ง PLUS Eduplex ลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร “นักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด” ในโครงการที่พักอาศัย กับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  • ชูจุดแข็งผู้นำด้านงานดูแลที่พักอาศัย ขยายต่อยอดสู่การเป็นโมเดลต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
  • สร้าง New Normal การจัดการสิ่งแวดล้อมในโครงการที่พักอาศัยอย่างบูรณาการ ทั้งด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ระบบน้ำ การจัดการของเสียและแยกขยะ พื้นที่สีเขียว ฯลฯ รวมทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอาคาร สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นจาก ‘บ้าน’ ขับเคลื่อนสู่สังคม

นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะ Chief Expertise Curator / ผู้อำนวยการสถาบัน Plus Eduplex  เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดีว่า พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โดยสถาบัน PLUS Eduplex ได้ร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนาหลักสูตร “นักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด” ในโครงการที่พักอาศัย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมในโครงการที่พักอาศัยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ระบบน้ำ การจัดการของเสียและแยกขยะ พื้นที่สีเขียว ด้านระบบนิเวศวิทยา รวมทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอาคาร ซึ่งนอกจากความรู้ด้านการดูแลจัดการแล้ว ยังรวมถึงความรู้ด้านการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ปรับใช้ดูแลในขั้นบริหารจัดการให้เหมาะกับลักษณะทางกายภาพในโครงการนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม เช่น การออกแบบอาคารเพื่อคนทุกช่วงวัย ภูมิสถาปัตยกรรม (พื้นที่สีเขียว) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem – Based Learning) หรือการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สร้างผู้เรียนให้เป็น Active Learner ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้ช่องทางการเรียนทั้งแบบคอร์สออนไลน์และการนัดสอนหลักสูตรภาคปฏิบัติ เพื่อความยืดหยุ่นและตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน โดยเริ่มเรียนในเดือนกรกฎาคมนี้ หลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาเรียน 4 เดือน ต่อจากนั้นจะประเมินผลเพื่อวางแผนต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต และจัดประกวดโครงการต้นแบบ เพื่อสนับสนุนการนำไปใช้จริงในการบริหารจัดการดูแลโครงการที่พักอาศัยของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ต่อไป