fbpx

อนันดาฯ ส่งมอบบ้านปลอดเชื้อ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง UV-C Technology นำร่องโครงการ อาร์เทล พัฒนาการ-ทองหล่อ

คุณสัทัด ณัฎฐากุล กรรมการผู้จัการสายงาโครงการบ้านเดี่ยว บริษัท ดา ดีเวลลปเม้ท์ จำกัด (มหาช) มุ่งมั่ยกระดับมาตรฐาความปลอดภัยภายใต้แวคิ COVID FREE ZONE ด้วยการส่งมอบบ้านที่ผ่านการฆ่เชื้อแล้วภายใโครงการ ร์เทล พัฒการ – ทงหล่ แก่ลูกค้าเพื่สร้างความมั่ใจว่าได้รับมอบบ้านที่สะาดปลอดภัยมีมาตรฐา ด้วยเครื่อง UV-C Technology เทคโโลยีการฆ่าเชื้อด้วยรังสีัลตราไวโเลต ซึ่งครบคลุมไปถึงการฆ่าเชื้ไวรัสโควิด-19 และแบคทีเรีย สามารถป้งกัเชื้อไวรัสโควิด19 ได้ถึง 99.9% ทั้งยังสามารถกรงฝุ่ PM 2.5 ที่เป็ปัญหาสำคัญขงคเมืงได้ีกด้วย โดยได้เครื่อง UV-C Technology ไปใช้กับ โครงการพร้ยู่ ภายใต้แบรด์ ร์เทล แริ และ เโทล ทั้งี้ ดา ตระหักถึงความปลอดภัยและสุภาพามัยขงลูกค้าเป็สำคัญ เพื่ป้งกัการแพร่ระบาดที่าจเกิดขึ้ช่วงเวลาี้และใาคต