เสนา ย้ำพันธกิจพัฒนาสังคมคุณภาพตามเจตนารมย์ “อยู่ เพื่อ ให้” ภายใต้ “โครงการบ้านร่วมทางฝัน” พร้อมปลุกจิตสำนึกรับผิดชอบสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน

เสนา  ย้ำพันธกิจพัฒนาสังคมคุณภาพตามเจตนารมย์ “อยู่ เพื่อ ให้”

ภายใต้ “โครงการบ้านร่วมทางฝัน”

พร้อมปลุกจิตสำนึกรับผิดชอบสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน

บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่า 30ปี ดำเนินงานตามเจตนารมย์ อยู่ เพื่อ ให้ ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการคืนกำไรสู่สังคม ภายใต้ โครงการบ้านร่วมทางฝัน เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยผลกำไรจากการขายบ้านในโครงการบริจาคมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระดมทุนเพื่อร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการปากเกร็ด สำหรับใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวให้ได้มีอาชีพ  

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวว่า เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ตระหนักดีว่าการจะสร้างสังคมให้น่าอยู่ คนในสังคมต้องมีความสุข โครงการ “บ้านร่วมทางฝัน” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างขึ้นเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ภายใต้แนวคิด “อยู่ เพื่อ ให้”  จากความตั้งใจของคุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่จะคืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคม โดยผ่านการทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ชื่อ “โครงการบ้านร่วมทางฝัน” เป็นโครงการบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อสังคม ในนามบริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด

จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากการที่ผู้บริหารของเสนา ได้เล็งเห็นว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากเข้ามาขอรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภาครัฐวันละหลายพันคน แต่สถานที่รับรองผู้ป่วยมีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงความขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงเกิดแนวความคิดที่จะให้การสนับสนุนเงินบริจาค เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มเติมในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลและสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามารอรับการรักษาพยาบาล ส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือไปยังเพื่อนร่วมสังคมที่ยากไร้ให้มีโอกาสได้รับการรักษา เพื่อกลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้ง

ทั้งนี้ได้มีการสานต่อความตั้งใจโครงการบ้านร่วมทางฝัน โดยการก่อสร้างโครงการอาคารร่วมทางฝัน มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ  ด้วยแรงใจของผู้พิการทั้ง 6ท่าน  โดยมีนักธุรกิจจากกลุ่ม “เพื่อนร่วมทางฝัน” ได้สานต่อเจตนารมณ์ที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวให้ได้มีอาชีพ ด้วยการจัดฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับผู้พิการ

โดย อาคารร่วมทางฝัน เป็นอาคารอเนกประสงค์ ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนคอมพิวเตอร์,ห้องเรียน Lecture1,2 ห้องเรียนอเนกประสงค์ ห้องสมุด และพื้นที่ต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอน โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,000 ตร.ม. เน้นการออกแบบและโครงสร้างตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมวลมนุษยชาติให้ได้รับบริการอย่างสะดวกและปลอดภัยทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ พร้อมลิฟท์และทางาดพร้อมราวจับเชื่อมต่อระหว่างชั้นและอาคารอื่น ๆ สำหรับผู้ที่ใช้เก้าอี้รถเข็น (Wheelchair) และไม้เท้าพยุง ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้องค์กรเครือข่ายผู้พิการสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้พิการร่วมกัน

ทั้งนี้มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 ด้วยต้องการร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวให้มีอาชีพ  พร้อมการฝึกอบรมและจัดหางานทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้พิการ โดยมีผู้พิการเข้ารับการอบรมด้านคอมพิวเตอร์แล้วกว่า 1,500 ราย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองแล้วไม่ต่ำกว่า 70% ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด

โดยที่ผ่านมา โครงการ “บ้านร่วมทางฝัน” ได้สนับสนุนเงินสมทบทุนเพื่อกิจกรรมทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นเงิน 120ล้านบาท

บริษัทฯ ภูมิใจสูงสุดที่จะสร้างบ้านให้น่าอยู่ เพื่อตอบโจทย์ให้คนซื้อบ้านได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีมีคุณภาพ และยังได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้คุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภาครัฐดีขึ้น “เพราะเราเชื่อว่า สังคมที่ดีมีความสุข มาจากการที่คนในสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน”