โนเบิล ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 5.2บาท ต่อหุ้นจากผลกำไร สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ได้พิจารณาอนุมัติวาระการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 5.2บาทต่อหุ้น เนื่องจากผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ของทางบริษัทฯ นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารร่วม ได้ กล่าวว่า

“ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ในวันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 5.2บาทต่อหุ้น สืบเนื่องจาก ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ตลอดรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งจากการขาย โครงการที่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ, การขายสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์เพื่อการเช่าระยะยาว และการขายโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยตลอดระยะเวลาในรอบ 1ปีที่ ผ่านมา จนถึงครึ่งปี 2562 ผลกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ บริษัทฯ ได้บันทึกอยู่ ที่อัตรา 5.1บาทต่อหุ้ น”

นายธงชัย ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562บริษัทฯ คาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะบันทึกยอดขายและ ผลกำไรสุทธิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยอดขายรวมทั้งปี 2562จะมียอดรับรู้ รายได้ ประมาณ 12,000ล้านบาท ซึ่งทำให้ภายในสิ้นปี 2562บริษัทฯ จะมียอดกระแสเงินสดสะสมสูงถึงกว่า 5,000ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าความต้องการในการใช้เงินทุนของทางบริษัทฯ สำหรับสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึง
พิจารณาที่ จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความมั่นใจว่า หลังจากการจ่ายเงิน ปันผลนี้ แล้วบริษัทฯ ยังคงสามารถสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตได้ ตามแผนการที่ได้วางไว้ อย่างแน่นอน”

นายแฟรงค์ เหลียง รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารร่วมได้กล่าวต่อไปอีกว่า “ภายหลังจากการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและทีมผู้บริหาร บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการขยายส่วนแบ่ง การตลาดในต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ โดยตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 บริษัทฯ มียอดเงินจองจากลูกค้าต่างประเทศเพิ่ มขึ้ นสูงกว่า 3,500ล้านบาท ส่งผลให้ บริษัทฯก้าวขึ้นมาเป็นผู้ นาในตลาดต่างประเทศอย่างชัดเจน ด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถรักษาตำแหน่งในการเป็นผู้นำของตลาดต่างประเทศได้ อย่างแน่นอน

อีกทั้งยังมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างยอดขายในตลาดต่างประเทศ ต่อไปสำหรับโครงการใหม่ ๆ ของโนเบิล ที่ จะเปิดในอนาคตอันใกล้นี้ เช่นกันนอกเหนือจากการสร้างยอดขายจากโครงการในประเทศไทยแล้วบริษัทฯ ยังมีแผนการที่จะขยายการลงทุนส่วน หนึ่งไปยังโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ

อาทิ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเช่นกัน เนื่องจากสถานการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาท และเงินสกุลหลักๆ ในภูมิภาคเอเซียมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเงินปอนด์ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ช่อง ทางการจัดจาหน่ายที่ บริษัทฯ มีอยู่ ทั่วภูมิภาคเอเซียรองรับการขยายการลงทุนส่วนนี้ได้ เป็นอย่างดี” เกี่ยวกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2534และได้ดำเนินการด้วยความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง มาเกือบ 3ทศวรรษ โนเบิลได้ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2539 ภายใต้ชื่อ Stock Quote ว่า “NOBLE”

โดยดำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายอันได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัย ทั้งแนวราบและตึกสูง โดยมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดในการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเป็นทางเลือกทาง ใหม่ให้ แก่ผู้บริโภค ทุกโครงการของโนเบิล คือ ภาพสะท้อนแนวคิดและปฏิญญาที่บุคลากรทุกคนยึดถือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่อยู่อาศัยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ตอบสนองความ ต้องการ และรูปแบบการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน