10 อันดับอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีราคาเสนอเช่าเฉลี่ยสูงที่สุดในประเทศไทย

ณ สิ้นไตรมาสที่3 ปี พ.ศ 2562 พบว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สำนักงานให้เช่ารวมทั้งสิ้น 8,387,207 ตารางเมตร โดยมีอัตราการเช่ารวมในไตรมาสนี้ อยู่ที่ 95.7% ซึ่งมีพื้นที่ว่างคงเหลือเพียงแค่ 377,692 ตารางเมตรเท่านั้น และในช่วงไตรมาสที่3 ปี พ.ศ. 2562 ยังคงมีพื้นที่สำนักงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกราว 1.3 ล้านตารางเมตร โดยคาดว่าจะแล้วในเสร็จระหว่างปีพ.ศ. 2562-2565 จากพื้นที่สำนักงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งหมดประมาณร้อย ละ 50 จะอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ และร้อยละ 70จะเป็นพื้นที่สำนักงานเกรดเอ ย่านลุมพินีกลายเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการใช้พื้นที่สูงสุดในย่านศูนย์กลางธุรกิจที่ 96.5% และมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาเสนอเช่าเฉลี่ยมากกว่า 6% จากในช่วงไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ โรงแรมชั้นนำ รวมถึงการเดินทางที่สะดวกสบาย และเป็นทำเลที่ค่อนข้างปลอดภัย ในขณะที่พื้นที่รอบ นอกฝั่งตะวันตกมีอัตราการเข้าพักสูงสุดในพื้นที่นอกเขตศูนย์กลางธุรกิจที่ ประมาณ 98.8%

สำหรับราคาค่าเช่ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่เช่นเดียวกัน ซึ่งพบว่า ราคาเสนอเช่าเฉลี่ยอาคารสำนักงาน เกรดเอในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบหลายปี ที่ผ่านมา อาจส่งผลให้ค่าเช่าเฉลี่ยของอาคาร สำนักงานใหม่ที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในอนาคตบางโครงการมีการปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,600 บาทต่อตาราง เมตรต่อเดือนในอนาคต

นอกจากนี้ ยังพบว่าโครงการอาคารสำนักงานเกรดเอบางโครงการในย่านศูนย์กลางธุรกิจในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มีราคาค่าเช่าสูงถึง 1,500-1,600 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งถือว่าเป็นราคาค่าเช่าอาคารสำนักงานใน กรุงเทพมหานครที่สูงที่สุด และเป็นไปตามคาดการณ์ว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 และในอนาคต

สำหรับราค่าเช่าของตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 1 – 3 ปี ที่ผ่านมา และจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่3 ปี พ.ศ.2562 อีกประมาณ 3 – 5% ขึ้นอยู่กับทำเลเกรดของอาคาร และพื้นที่ว่างในอาคาร อาคารสำนักงานส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครที่มีอายุมากกว่า 15 ปีจะไม่สามารถเพิ่มค่าเช่าได้แล้ว เจ้าของอาคารสำนักงานต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบภายในอาคารเพื่อดึงดูดผู้เช่าใหม่รวมทั้งเพื่อสามารถปรับค่า เช่าให้สูงขึ้นได้ ค่าเช่ายังคงมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอีกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ.2562 เนื่องจากพื้นที่ว่างมีน้อยลงในขณะที่ ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานเกรด A ในพื้นที่ศูนย์กลางเขตธุรกิจอยู่ที่ ประมาณ 1,100 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยค่าเช่าของพื้นที่สำนักงานในอาคารเกรด A ในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ ประมาณ 900– 1,500 บาท ต่อตารางเมตร แต่ค่าเช่าสุดท้ายอาจจะต่ำกว่านี้ ลงมาสัก 5 – 15% หรือมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับการเจรจาและขนาดของพื้นที่

อัตราการเช่าของอาคารส านักงานในย่านลุมพินีโดยเฉพาะเกรด A นั ้นค่อนข้างสูง ผู้พัฒนามีการปรับราคาค่าเช่า อาคารสำนักงานขึ้นในบริเวณดังกล่าว เป็นผลให้อัตราค่าเช่าเฉลี่ยในพื้นที่ลุมพินีเพิ่มขึ้นเป็ น 1,068 บาทในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2562และเป็นทำเลที่ราคาเสนอเช่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือโครงการ Gaysorn Tower โดยมีราคาเสนอเช่าเฉลี่ยอยู่ ที่ประมาณ 1,600 บาท รองลงมาคือ Park Ventures Ecoplex ก็ตั้งอยู่ในย่านลุมพินีเช่นเดียวกัน โดยมีราคาเสนอเช่า เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาท และโครงการ Bhiraj Tower @EmQuartier ในพื้นที่สุขุมวิท, Athenee Tower ในทำเลย่านลุมพินี และ Exchange Tower ในทำเลย่านสุขุมวิท ที่มีราคาเสนอเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,400 บาท และเป็นที่
น่าสังเกตว่า ถึงแม้ว่าราคาเสนอเช่าเฉลี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากตั้งอยู่บนทำเลที่ดีเป็นที่สนใจของ ผู้ประกอบการที่ต้องการเช่าพื้นที่สำนักงานส่วนใหญ่ ส่งผลให้อัตราการเช่าของอาคารสำนักงานเหล่านี่ส่วนใหญ่สูงกว่า 95 และบางอาคารสำนักงานมีอัตราการเช่าสูงถึงเกือบ 100%

อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมามีการปรับเพิ่มขึ้น 5% -10% ต่อปีสำหรับ พื้นที่สำนักงานเกรด A และเกรด B ในทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ อัตราค่าเช่าถามเฉลี่ยของสำนักงานเกรด A ในย่านธุรกิจใจ กลางเมืองอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในขณะที่อัตราค่าเช่าเฉลี่ยของสำนักงานเกรด B ในย่าน ใจกลางธุรกิจอยู่ที่ 750 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อัตราค่าเช่าถามเฉลี่ยของสำนักงานเกรด A และ B ในพื้นที่นอก

เขตศูนย์กลางธุรกิจคือ 940 บาทและ 576 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนตามลำดับค่าเช่าเฉลี่ยในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและสูงที่สุดในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา แต่ยังคงต่ำกว่าเมืองหลวงอื่น ในอาเซียน แต่ค่าเช่าก็ยังมีแนวโน้ม ที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยค่าเช่าเฉลี่ยอาจจะขึ้นไปสูงกว่า 1,600 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในปี หน้าอาคารสำนักงานเกรด A บางแห่งในย่านศูนย์กลางธุรกิจมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยสูงกว่าราคาเช่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 1,500 บาท
ต่อตารางเมตรเช่น Park Ventures และอาคารเกษรทาวเวอร์อาคารสำนักงานสองแห่งในย่านศูนย์กลางธุรกิจที่มี ราคาเช่าเฉลี่ยสูงถึง 1,600 บาทต่อตารางเมตรซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าเฉลี่ยสูงที่สุดของตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ สาเหตุคืออาคารทั้งสองหลังมีอัตราการเช่าค่อนข้างสูงเกือบ 100% และพื้นที่ที่เหลือเป็นหน่วยที่ค่อนข้างเล็ก