ALL ตอบแทนสังคม ปลูกฝังเยาวชนรักการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

ALL ตอบแทนสังคม ปลูกฝังเยาวชนรักการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL ตอบแทนสังคม เชื่อมั่นว่า การศึกษาคือการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม ดังนั้น ตลอด 5 ปีในการดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ALL จึงให้ความสำคัญกับการนำแบรนด์มาผูกโยงกับ “การศึกษา” ผ่านกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) มุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน ล่าสุด ALL มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงเรียนวรรณวิทย์ พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการ เสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กล่าวว่า “การศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิต ช่วยให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุข การศึกษาเป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิต นอกเหนือจากความจำเป็นด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค  ALL เชื่อว่า การศึกษาจะช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม เราเล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเด็กและเยาวชนในชุมชนต่างๆ ได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

ที่ผ่านมา บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมการศึกษาด้วยการสนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน การกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เพื่อเป็นสวัสดิการและแบ่งเบาภาระให้แก่สมาชิกของสมาคม 

ALL ตอบแทนสังคม

ล่าสุด ออลล์ อินสไปร์ฯ จัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับโรงเรียนวรรณวิทย์ โรงเรียนขนาดเล็กที่ล้อมรอบด้วยตึกสูงย่านสุขุมวิท ซึ่งยังคงเอกลักษณ์เรือนไม้ 2 ชั้นและการตีระฆังเป็นสัญญาณบ่งบอกเวลาเปลี่ยนคาบเรียน ที่นี่เปิดสอนนักเรียนชายและหญิงเข้าศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณ 320 คน โดยมี หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัย 99 ปี ท่านยังคงสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งสถานศึกษาแห่งนี้ เพื่อให้บุตรหลานของชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยค่าเทอมเฉลี่ยคนละ 2,000 กว่าบาท และอาหารกลางวันจานละ 25 บาทที่หาได้ยากในปัจจุบัน

ALL ตอบแทนสังคม

โรงเรียนวรรณวิทย์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2489 โดยหม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่อง นางทาสและวนิดา ท่านรับหน้าที่ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนและสั่งสอนอบรมนักเรียนด้วยตัวท่านเอง โดยมีความมุ่งมั่นเป็นสถานศึกษาที่ให้วิชาความรู้ อบรมสั่งสอนศีลธรรม จรรยา ขนบประเพณี และพลศึกษา เริ่มต้นมีนักเรียนเพียง 7-8 คนเท่านั้น ในระยะแรกไม่เก็บเงินบำรุงการศึกษาและอนุญาตให้ค้างค่าเล่าเรียนได้ ต่อมาจึงขยายกิจการขึ้นเรื่อยๆ นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ มีไม่น้อยกว่า 30,000 คน ในนี้มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง เช่น นักร้องลูกกรุง ดาวใจ ไพจิตร นางเอกและรองนางสาวไทย อรัญญา นามวงศ์ และนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี ตั๊ก-บริบูรณ์ จันทร์เรือง 

ALL ตอบแทนสังคม

นับตั้งแต่โรงเรียนเปิดทำการสอนจวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 73 ปี กาลเวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งได้ ที่นี่ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ ยืนหยัดที่จะจรรโลงสังคม เพื่อให้เด็กในชุมชนได้มีการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย อาชีพรับจ้างรายวัน และอาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณนี้ ดังนั้น โรงเรียนจึงคิดอัตราค่าเทอมที่ถูกมากเมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ แม้ว่าโรงเรียนจะประสบปัญหาภาวะทางการเงิน แต่ก็ไม่เคยท้อและทิ้งความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์

ALL ตอบแทนสังคม
ALL ตอบแทนสังคม

“ALL เห็นถึงคุณค่าในความมุ่งมั่นสานต่อปณิธานอันแรงกล้าของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เราเชิดชูหัวใจของครูผู้เสียสละ บุคลากรที่นี่ทุกคนล้วนทำงานด้วยหัวใจ ถ้าไม่มีใจรัก ก็จะไม่สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ดีๆ ให้กับเด็กได้ ตลอดจนความกระตือรือร้นและใฝ่รู้ทางการศึกษาของนักเรียนที่นี่ จึงได้สร้างสรรค์ “กิจกรรมนันทนาการ เสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน” ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง มีความสนุก ความสุข แฝงไว้ด้วยการสอนให้พวกเขาเรียนรู้ถึง ความสามัคคี มีน้ำใจ การช่วยเหลือกัน และการกระชับความสัมพันธ์ นอกจากนี้ ยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช่น โดนัท ไอศกรีม ชานมไข่มุก” 

ALL ตอบแทนสังคม

นอกจากนี้ บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงเรียนวรรณวิทย์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา-ทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การซ่อมบำรุงอาคารเรียน ฯลฯ ธนากรกล่าวด้วยรอยยิ้มแห่งความอิ่มเอมว่า “เรามาที่นี่ด้วย “หัวใจ” มาช่วยเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคน ในวันนี้เราอยากเห็นพวกเขามีความสุข มีรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ส่วนในวันข้างหน้าเราหวังในใจว่า พวกเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดี ใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม”

ALL ตอบแทนสังคม
ALL ตอบแทนสังคม

ออลล์ อินสไปร์ฯ (ALL) ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ด้วยการวางองค์กรเป็น “Total Real Estate Solutions” ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร ภายใต้การบริหารของ ธนากร ธนวริทธิ์ ซีอีโอที่บริหารงานอย่างสร้างสรรค์ เฉพาะตัว และแตกต่างจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบรนด์อื่นๆ

ALL ตอบแทนสังคม

ขณะเดียวกัน ALL ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ ผ่านการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้ตรงความต้องการของลูกค้า พร้อมกับการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าประทับใจ จดจำ และเกิดการบอกต่อ สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตตามสโลแกน “Class of Living” ชีวิตที่มีระดับ คือชีวิตที่คุณเลือกเอง และการตอบแทนสังคมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จของ ALL พิสูจน์ได้จากตัวเลขผลประกอบการที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมียอดขายในปีที่ผ่านมา 2,343 ล้านบาท และยังมียอดขายรอโอน (Backlog) ในมือ 13 โครงการ มูลค่า 7,200 ล้านบาท ทั้งยังตอกย้ำความแข็งแกร่งของธุรกิจด้วยการนำ ALL เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ mai ขณะที่บริษัทดำเนินธุรกิจเพียง 5 ปีเท่านั้น

ติดตามเราได้ที่ : facebook

ติดต่อสอบถาม : Contact 

เรื่องราวที่น่าสนใจ

Follow Us