fbpx

“ KUN ” ผู้ถือหุ้นไฟเขียวปันผล 0.04 บาท

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ.วิลล่า คุณาลัย (KUN) จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นและเงินสด ประจำปี 2562 เป็นจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น (XD วันที่ 5 พ.ค. และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 22 พ.ค.นี้) พร้อมอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.วิลล่า คุณาลัย เมื่อเร็วๆนี้ 

ข่าวสารน่ารู้

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เห็นสัญญาณบวกหลังไทยเริ่มคลายล็อคดาวน์ กระจายวัคซีนพื้นที่ยุทธศาสตร์ ส่งออกเดินหน้า ท่องเที่ยวเริ่มฟื้น คืนเม็ดเงินสู่ระบบ คาดไตรมาส 4 กำลังซื้อเพิ่ม อสังหาฯ แข่งดุอัดโปรโค้งสุดท้าย โอกาสทองของผู้บริโภค