SYS เตรียมมอบทุนการศึกษา “Senior Project 2019” มุ่งพัฒนาการใช้โครงสร้างเหล็กในประเทศไทย

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มีนโยบายส่งเสริมการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กให้มีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จึงมีโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ หรือ “Senior Project 2019” เพื่อพัฒนาให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการใช้โครงสร้างเหล็กในประเทศไทย

และส่งเสริมให้มีการใช้โครงสร้างเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาทุกสาขา ในปีการศึกษา 2562 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลงานปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (H-Beam, Channel, I-Beam, Angle, Cut Beam) และเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน (Hot Rolled Sheet Pile)

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท โดย SYS จะมอบทุนการศึกษาในจำนวนไม่เกิน 10 ทุนการศึกษา ซึ่ง SYS จะนำผลการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้วิศวกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

นิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร เอกสารประกอบและรายงานเสนอโครงงานปริญญานิพนธ์มาได้ที่ email : [email protected] 

ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/syssteel หรือ ติดต่อคุณชัยวัฒน์ โทร. 02-586-2235 และ 091-772-7949