fbpx

แสนสิริประกาศจุดยืนรักษ์ต้นไม้ผ่าน Sansiri Tree Story

แสนสิริ ประกาศโมเดลจัดการพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการอย่างยั่งยืน ‘แสนสิริ ทรี สตอรี่ – Sansiri Tree Story’ ที่ยึดถือมากว่า 35 ปี เพื่อสร้างคุณค่าของต้นไม้ให้ใกล้ชิดกับผู้อยู่อาศัยและเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตผ่าน 4 กระบวนการใส่ใจต้นไม้ “เก็บ เลือก ปลูก รักษา” มั่นใจเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อน Sansiri Green Mission สู่การผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต นายอุทัย

Read More »

แสนสิริประกาศจุดยืนรักษ์ต้นไม้ผ่าน Sansiri Tree Story

แสนสิริ ประกาศโมเดลจัดการพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการอย่างยั่งยืน ‘แสนสิริ ทรี สตอรี่ – Sansiri Tree Story’ ที่ยึดถือมากว่า 35 ปี เพื่อสร้างคุณค่าของต้นไม้ให้ใกล้ชิดกับผู้อยู่อาศัยและเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตผ่าน 4 กระบวนการใส่ใจต้นไม้ “เก็บ เลือก ปลูก รักษา” มั่นใจเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อน Sansiri Green Mission สู่การผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต นายอุทัย

Read More »

Most Popular: