blog

พาไปชม สถานฑูตออสเตรเลียที่ยังคงเสน่ห์ในวัยกว่า 40 ปี ก่อนเปลี่ยนมือใต้ชายคา “ศุภาลัย”

ภาพชุดสุดท้ายก่อนอำลาสถานทูตออสเตรเลียที่ยังคงเสน่ห์ในวัยกว่า 40 ปี ก่อนเปลี่ยนมือใต้ชายคา “ศุภาลัย”

พาไปชม สถานฑูตออสเตรเลียที่ยังคงเสน่ห์ในวัยกว่า 40 ปี ก่อนเปลี่ยนมือใต้ชายคา “ศุภาลัย”

ภาพชุดสุดท้ายก่อนอำลาสถานทูตออสเตรเลียที่ยังคงเสน่ห์ในวัยกว่า 40 ปี ก่อนเปลี่ยนมือใต้ชายคา “ศุภาลัย”

Read More »

Most Popular: