COTTO ECO Collection
ข่าวสารน่ารู้

เอสซีจี เซรามิกส์ แถลงผลประกอบการปี 2565 ยอดขายยังโต สะดุดราคาพลังงานฉุดผลประกอบการไตรมาส 4 เตรียมปรับแผนการผลิตสู้ พร้อมชู COTTO เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

แบรนด์ คอตโต้ (COTTO) โสสุโก้ (SOSUCO) และ คัมพานา (CAMPANA) เปิดเผยงบการเงินรวมก่อนตรวจสอบของ COTTO ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,154 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ ลดลง ร้อยละ 7 จากไตรมาสก่อน ขาดทุนสำหรับงวดเท่ากับ 741 ล้านบาท

COTTO ECO Collection

เอสซีจี เซรามิกส์ แถลงผลประกอบการปี 2565 ยอดขายยังโต สะดุดราคาพลังงานฉุดผลประกอบการไตรมาส 4 เตรียมปรับแผนการผลิตสู้ พร้อมชู COTTO เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

แบรนด์ คอตโต้ (COTTO) โสสุโก้ (SOSUCO) และ คัมพานา (CAMPANA) เปิดเผยงบการเงินรวมก่อนตรวจสอบของ COTTO ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,154 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ ลดลง ร้อยละ 7 จากไตรมาสก่อน ขาดทุนสำหรับงวดเท่ากับ 741 ล้านบาท

Read More »

Most Popular: